Vedtægter

SMOF's vedtægter

Vedtægter 

Foreningens navn: Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi.

Selskabet er tilknyttet Dansk Selskab for Fysioterapi. 

 

§ 2: Formål

Selskabets formål er at styrke den evidens- og videnbaseret uddannelse indenfor smerte, og at støtte evidensbaseret undersøgelses- og behandlingskompetencer indenfor alle relevante fysioterapeutiske specialer.

Formålet søges opnået gennem at:

- Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise.

- Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.

- Varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interesse-varetagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.

- Sparring med uddannelses-, forsknings- og fagpolitiske organisationer

§ 3: Medlemskab

Som medlem af Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi kan kun optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Ophør af medlemskab sker ved elektronisk meddelelse via Selskabets hjemmeside. Udmeldelse sker ved udløb af indeværende kontingents periode. Herunder vedrørende kontingentrestance samt eksklusion grundet ikke overholdelse af vedtægterne. Eksklusion kan indankes for Dansk Selskab for Fysioterapi..

Medlemskab af selskabet og Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapis navn må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng.

§ 4: Kontingent og regnskab.

Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Danmark i det første halvår af kalenderåret.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmesiden med mindst 6 ugers varsel.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt. Det påhviler bestyrelsen, at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på betryggende vis, således at deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

Der skal udsendes dagsorden på Selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen, indeholdende navnene på kandidater til bestyrelsen og revisorer samt eventuelle udvalg. Dagsordenen skal bilægges evt. indkomne forslag og budgetforslag for det kommende år.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremsendte forslag.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

7. Evt. valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af revisor

10. Evt. valg af udvalgsmedlemmer

11. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kun sager, der er opført på dagsordenen kan bringes til afstemning.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget for at dette kan gennemføres.

Såfremt bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom skal der foretages skriftlig afstemning vedrørende forhandlingsemner.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

Sekretæren udsender referat af generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside.

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling

Skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsender skriftligt ønske herom til formanden. Indkaldelsen skal ske senest 8 uger efter at anmodningen er modtaget af formanden.

§ 7: Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi bestyres af en formand og 3-6 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer ved simpelt flertal.

I ulige år vælges formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er for såvel formand som bestyrelsesmedlemmer 2 år.

Valgperioden går fra 1. maj til 30. april.

Såfremt formand eller et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i en valgperiode, afholdes suppleringsvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer fremsendes til den siddende formand senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Afgåede medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær.

Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Selskabet tegnes af formanden.

§ 8: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi. Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer, alle andre forslag kræver simpelt flertal.

§ 9: Andre organisationer.

Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.

§ 10: Danske Fysioterapeuters fagblad.

Foreningen kan benytte Danske Fysioterapeuters fagblad i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer herfor.

§ 11: Øvrige rettigheder og pligter.

Selskabet er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:

”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

§ 12: Nedlæggelse

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter behandling på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, hvoraf mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter.

Ved opløsning af selskabet tilfalder halvdelen af eventuel overskydende kapital Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling og den anden halvdel doneres til Foreningen af Kroniske Smertepatienter.

 

Vedtaget d. 16. februar 2009

Revideret og godkendt på ekstraordinær GF: 29. november 2013.

Revideret og godkendt på GF: 14. marts 2014.

Revideret og godkendt på GF: April 2018.

Revideret og godkendt på GF: Juni 2021.