Generalforsamling 2024

Vi afholder generalforsamling umiddelbart efter MOWP i Aarhus kl. 16.30 d. 19/04/2024.

08.02.2024

Vi afholder generalforsamling umiddelbart efter MOWP i Aarhus kl. 16.30 d. 19/04/2024.


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og ønsker genvalg:

- Nicolas Vejrup Mathiesen
- Rasmus Schelde Iversen 
- Jeppe Thue Andersen

Du skal skrive en mail til nm@sepas.dk, hvis du ønsker at deltage. 
Hvis du ønsker at indsende et forslag til bestyrelsen, skal dette ske senest fredag d. 5/4/2024 til nm@sepas.dk. 


Fra vores vedtægter: 


"§ 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Danmark i det første halvår af kalenderåret.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmesiden med mindst 6 ugers varsel.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt. Det påhviler bestyrelsen, at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på betryggende vis, således at deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

Der skal udsendes dagsorden på Selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen, indeholdende navnene på kandidater til bestyrelsen og revisorer samt eventuelle udvalg. Dagsordenen skal bilægges evt. indkomne forslag og budgetforslag for det kommende år.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremsendte forslag.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

7. Evt. valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af revisor

10. Evt. valg af udvalgsmedlemmer

11. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kun sager, der er opført på dagsordenen kan bringes til afstemning.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget for at dette kan gennemføres.

Såfremt bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom skal der foretages skriftlig afstemning vedrørende forhandlingsemner.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

Sekretæren udsender referat af generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside."