Generalforsamling 2022

Vi afholder online generalforsamling kl. 16.00 d. 18/05/2022.Du kan skrive en mail til nm@sepas.dk, hvis du ønsker at deltage.

af Nicolas Mathiesen - 05.04.2022

 

Vi afholder online generalforsamling kl. 16.00 d. 18/05/2022.

Du kan skrive en mail til nm@sepas.dk, hvis du ønsker at deltage. 

Fra vores vedtægter: 

§ 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Danmark i det første halvår af kalenderåret.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmeside samt mail til medlemmerne med mindst 6 ugers varsel.

Der skal udsendes dagsorden på Selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen, indeholdende navnene på kandidater til bestyrelsen og revisorer samt eventuelle udvalg. Dagsordenen skal bilægges evt. indkomne forslag og budgetforslag for det kommende år.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremsendte forslag.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

7. Evt. valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af revisor

10. Evt. valg af udvalgsmedlemmer

11. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kun sager, der er opført på dagsordenen kan bringes til afstemning.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget for at dette kan gennemføres.

Såfremt bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom skal der foretages skriftlig afstemning vedrørende forhandlingsemner.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

Sekretæren udsender referat af generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside.