Generalforsamling 2021

Vi afholder online generalforsamling kl. 16.30 d. 22/06/2021. Skriv en mail til nm@sepas.dk senest d. 08/06/2021, hvis du vil deltage.

10.05.2021

Vi afholder online generalforsamling kl. 16.30 d. 22/06/2021. Årsagen til tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er COVID-19.

Du kan skrive en mail til nm@sepas.dk, hvis du ønsker at deltage. 

Fra vores vedtægter: 

§ 5: Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Danmark i det første halvår af kalenderåret.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmeside samt mail til medlemmerne med mindst 6 ugers varsel.

Der skal udsendes dagsorden på Selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen, indeholdende navnene på kandidater til bestyrelsen og revisorer samt eventuelle udvalg. Dagsordenen skal bilægges evt. indkomne forslag og budgetforslag for det kommende år.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremsendte forslag.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

7. Evt. valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af revisor

10. Evt. valg af udvalgsmedlemmer

11. Eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Kun sager, der er opført på dagsordenen kan bringes til afstemning.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget for at dette kan gennemføres.

Såfremt bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom skal der foretages skriftlig afstemning vedrørende forhandlingsemner.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

Sekretæren udsender referat af generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside.

 

Læs forslag til budget for 2022

Opdateret dagsorden pr. 08/06/2021: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremsendte forslag.

 • Vedtægtsændring 1: 
  • Forslag: §7  Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer ved simpelt flertal ændres til Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer ved simpelt flertal.
  • Formand og bestyrelsesmedlemmer konsekvensrettes til Bestyrelsesmedlemmer.

 • Vedtægtsændring 2: 
  • Forslag: §5 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmeside samt mail til medlemmerne med mindst 6 ugers varsel. Rettes til Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.

 • Vedtægtsændring 3: 
  • Forslag til §5:

   Hvis man fremover ønsker at have det beskrevet i vedtægterne, at en GF i særlige tilfælde kan afholdes virtuelt, så har jeg indsat nedenstående tekstforslag. Forslaget er taget fra Danske Fysioterapeuter, som arbejder med en tilsvarende ændring for Repræsentantskabet. Tekstforslaget lyder således:

Sættes ind efter “Den ordinære GF afholdes i DK i det første halvår af kalenderåret”: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.

Det påhviler bestyrelsen, at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på betryggende vis, således at deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det følgende år.
 3. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

 

Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet på den nuværende sats. 

 1. Evt. valg af formand

Den nuværende formand er på valg. Bestyrelsen har ikke modtaget besked om kandidatur fra andre end den siddende formand.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Henrik Bjarke Vægter
Heidi Marie Brogner

 

 1. Valg af revisor

 

Bestyrelsen foreslår vores nuværende revisor: 

 

Dansk Revision Brønderslev

Godkendt revisionsanpartsselskab

Fynsgade 4

9700 Brønderslev

bronderslev@danskrevision.dk

www.danskrevision.dk

Telefon: +45 98 82 12 66

CVR: DK 14 79 57 07

Bank: 9028 1605750725  1. Evt. valg af udvalgsmedlemmer
 2. Eventuelt.